ഡെബിയന്‍ പാക്കേജിങ്ങ് ബാലപാഠങ്ങള്‍ പഠിയ്ക്കാം (Simple Packaging Tutorial with debmake)

Speakers: Praveen Arimbrathodiyil Abraham Raji

Track: Malayalam Language Miniconf

Type: Workshop (2h)

Room: Talks

Time: Aug 28 (Fri): 15:00

Duration: 1:45

പാക്കേജ് ചെയ്യാന്‍ അധികം പ്രയാസമില്ലാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എടുത്ത് സ്വന്തമായി .deb ഫയല്‍ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം.

ഈ ട്യൂട്ടോറിയലായിരിയ്ക്കും നമ്മള്‍ പിന്തുടരുന്നതു് => https://wiki.debian.org/SimplePackagingTutorial

ഈ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്കു് സ്വന്തമായി ഒരു ഡെബിയന്‍ അണ്‍സ്റ്റേബിള്‍ സിസ്റ്റം നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ഇതു് സജ്ജീകരിയ്ക്കാനുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടു് => https://wiki.debian.org/Packaging/Pre-Requisites

URLs